Statut i polityka RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: "RODO"), informujemy Państwa:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (SdS) z siedzibą w Warszawie.

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: jaroszemil@gmail.com

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie podanym przez Państwa w celu:

  • realizacji działalności statutowej związanej m.in. z członkostwem w SdS i udziałem w wydarzeniach organizowanych przez SdS. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków SdS,

  • wykonania ciążących na SdS obowiązków prawnych,

  • realizacji łączących SdS z Państwem umów lub do podjęcia działań przed zawarciem tych umów,

  • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SdS lub przez stronę trzecią.

 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym udzielającym wsparcia w zakresie IT oraz realizującym usługi prawno-finansowe na rzecz SdS.

 5. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom np. policji, prokuraturze.

 6. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umów oraz wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  • prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania ani nie są przekazywane przez SdS do państw trzecich.