Laureaci

  Anna Czerwińska – Politechnika Gdańska

  Olga Kalinowska – Uniwersytet Opolski

  Michał Lechwacki – Politechnika Wrocławska

  Urszula Lulewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Marcin Mazurczak – Uniwersytet Wrocławski

  Łukasz Pachurka – Politechnika Wrocławska

  Joanna Ponikwicka – Politechnika Białostocka

  Diana Sum – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Weronika Walkowiak – Uniwersytet Opolski

  Michał Bucha - Uniwersytet Wrocławski, Badania geochemiczne materii organicznej w procesie fermentacji węgla brunatnego w systemie substrat-produkt

  Piotr Chaława - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Rafał Chudy - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zrównowazone użytkowanie biomasy drzewnej w Unii Europejskiej

  Adam Ciepliński - Uniwersytet Warszawski, Jakie są hydrodynamiczne zawirowania w różnych naturalnych siedliskach?

  Anna Drążkiewicz - Uniwersytet Warszawski, Poprawa efektywności procesów partycypacji społecznej w lokalnym zrównoważonym rozwoju

  Piotr Dziamski - Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Zintegrowane systemy odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich

  Joanna Jarosz - Uniwersytet Wrocławski, Energia geotermalna i możliwości jej rozwoju w Polsce

  Aleksandra Kiecak - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Badanie wspomaganego samooczyszczania (Enhancement Natural Attenuation) środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego TCE i PCE

  Lena Modzelewska - Uniwersytet Warszawski, Analiza wybranych scenariuszy osiągnięcia ambitnych celów energetyczno-klimatycznych, przy jednoczesnej rezygnacji z energetyki jądrowej w Republice Federalnej Niemiec

  Paweł Preis - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Europejski lider - niemiecki system zbiórki odpadów ZSEIE

  Artur Radomyski - Uniwersytet Warszawski, Monitoring mikrobiologicznej jakości wód rzeki Ruhry poprzez zastosowanie tradycyjnych metod analitycznych, testów biochemicznych, technik biologii molekularnej oraz metody online

  Magdalena Sitarek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zrównoważone zarządzanie terenami postindustrialnymi w miastach postsocjalistycznych

  Agnieszka Smoter - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Produkcja kopolimeru P(3HB-co-3HV) przez dziki szczep Bacillus megaterium DSM509 oraz kopolimeru P(3HP-co-3HB) przez rekombinantowy szczep Bacillus megaterium zawierajacy konstrukt genowy(pMM1522::dhaBCE::prpE::puuC)

  Izabela Świderska - Uniwersytet Warszawski, Polityka europejska w zakresie badań nad efektywnym wykorzystaniem surowców i zasobów mineralnych

  Tomasz Szymusiak - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Prosumpcja jako ekologiczna alternatywa konsumpcji w relacji do korzyści społecznych oraz korzyści ekonomicznych producentów

  Magdalena Wolicka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ochrona przyrody i krajobrazu w procesie planowania farm wiatrowych

  Magdalena Bąba Uniwersytet Gdański, Wpływ nanomateriałów na homeostazę katecholamin u pierwotniaków Tetrahymena thermophila

  Katarzyna Gabryś Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zmienność charakterystyk odkształceniowych gruntów słabonośnych i wybór właściwej metody projektowania konstrukcji na tych gruntach

  Agnieszka Gielar – Akademia Górniczo-Hutnicza, Zastosowanie technik chemometrycznych do identyfikacji i klasyfikacji źródeł zanieczyszczeń wybranych komponentów środowiska

  Magdalena Jakubek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Gips wysokopalony do konserwacji zniszczonych wpływami środowiska detali architektonicznych z terenów państwa zakonnego w Prusach

  Marek Józefiak – Uniwersytet Warszawski, Ochrona środowiska w prawie planowania przestrzennego - wymagania dla przedsięwzięć infrastrukturalnych w prawie planowania przestrzennego pod kątem ich lokalizacji

  Agnieszka Kędzierska Akademia Górniczo-Hutnicza, Edukacja ekologiczna jako konieczne wsparcie zrównoważonej gospodarki odpadami

  Roman Krysztofiak Uniwersytet Warszawski, Zieleń miejska - szanse i trudności rewitalizacji nieużytków

  Michał Michniowski Uniwersytet Wrocławski, Badania technologii opartych na beztlenowym rozkładzie odpadów organicznych

  Urszula Mikołajczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Identyfikacja i oznaczanie śladowych ilości ftalanów w wodzie pitnej, wodach powierzchniowych i ściekach

  Magdalena Pawlik Akademia Górniczo-Hutnicza, Biodegradacja cieczy jonowych (zawierających jony: C(CN)3, N(CN)2, B(CN)4 przez nowy szczep bakterii KS-7D

  Anna Sadowska-Deś Uniwersytet Wrocławski, Zróżnicowanie genetyczne fotobionta i mykobionta u porostu Pęcherzycy nadobnej (Lasallia pustulata) w nawiązaniu do ochrony tego zagrożonego gatunku w Sudetach

  Tomasz Wiśniewski Politechnika Gdańska, Zastosowanie geosyntetyków w zrównoważonej ochronie brzegu morskiego

  Anna Zięba Politechnika Poznańska, Passivhaus Standard - niskoenergetyczna budowlana przyszłość Polski przyjaznej środowisku

  Breadcrumbs

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper